پروژه های انجام شده

 • طراحی – ساخت – راه اندازی اولین واحد تصفیه روغن سوخته ایران به روش فالینگ فیلم ( اجرا در سه فاز پایلوت – صنعتی ظرفیت پائین – صنعتی ظرفیت بالا ) شرکت فاتح صنعت یزد
 • طراحی – نظارت و اجرا اولین واحد پیوسته هیدروکربن با ظرفیت 250 تن در روز در کشور با روش برج فیلمی در شرکت اکسیرسازان کویر ایرانیان
 • تست / راه اندازی / استانداردسازی و بهینه سازی واحد هیدروکربن پترو پالایش نیک در منطقه ویژه اقتصادی یزد
 • تست / راه اندازی / استانداردسازی و بهینه سازی واحد هیدروکربن پترو یزدان در منطقه ویژه اقتصادی یزد
 • تست / راه اندازی / استانداردسازی و بهینه سازی واحد هیدروکربن اکسیرسازان در منطقه ویژه اقتصادی یزد
 • تست / راه اندازی / استانداردسازی و بهینه سازی واحد هیدروکربن راد شیمی اردکان
 • طراحی و اجرای سیستم سولفورزدایی برای خوراک میعانات ایلام
 • طراحی – نظارت و اجرا واحد تولید پایه فوم پلی استری
 • طراحی و مشاور واحد کراکینگ مازوت جهت کردستان عراق
 • طراحی و نظارت سیستم های اطفاء حریق واحدهای هیدروکربن
 • طراحی / نظارت و اجرا واحد بلندیگ روغن موتور ( ایران و بحرین )
 • طراحی / نظارت و اجرا واحد تصفیه روغن و بلندینگ پترو پارت شرق
 • تحقیقات روش های مختلف سولفورزدائی هیدروکربن و عملیاتی کردن دو روش خاص
 • پروژه تحقیقاتی تولید سوخت سبز از روغن پالم
 • طراحی و مشاوره واحد تصفیه روغن در زامبیا
 • مشاوره و نظارت واحد تصفیه روغن و تولید روغن موتور شرکت بین المللی پتروانرژی ارگ
 • طراحی ، مشاوره و راه اندازی تصفیه روغن پترو ستاره مهر پارس
 • طراحی ، مشاوره ، اجرا و راه اندازی واحد پالایش میعانات پترو پالایش تکران پارس
 • طراحی ، مشاوره ، اجرا و راه اندازی واحد روغن سازی پترو پالایش تکران پارس