هیئت موسس

حسن سهیلی پور حسن سهیلی پور متولد : 1352 یزد
حسن سهیلی پور متولد : 1352 یزد لیسانس مهندسی شیمی با گرایش طراحی فرایندهای نفت از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1374 جزئیات پروفایل
محمدتقی دهقانی محمود آبادی محمدتقی دهقانی محمود آبادی متولد : 1353 یزد
محمدتقی دهقانی محمود آبادی متولد : 1353 یزد لیسانس مهندسی شیمی با گرایش پلیمر از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1376 جزئیات پروفایل
عباس رحمانیان اشکذری عباس رحمانیان اشکذری متولد : 1351 یزد
عباس رحمانیان اشکذری متولد : 1351 یزد لیسانس مهندسی شیمی نساجی جزئیات پروفایل
 لیلا امانت یزدی لیلا امانت یزدی
لیلا امانت یزدی کارشناسی ارشد مدیریت محيط¬زيست از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران جزئیات پروفایل